CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

Ngôn ngữ giảng dạy 100% tiếng Anh.
Giáo viên chủ nhiệm nước ngoài;
Trợ giảng Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ

½ ngày học bằng ngôn ngữ tiếng Anh,
½ ngày học bằng ngôn ngữ tiếng Việt.
Giáo viên chủ nhiệm Việt Nam;
Giáo viên nước ngoài; Trợ giảng Việt Nam

EnglishVietnamese