Học Phí

A non-refundable Registration Fee is payable upon submission of a Registration Form to the school. This fee is to cover the administrative costs of each application.

 

Phí ghi danh không hoàn lại được đóng ngay khi nộp đơn đăng ký nhập học. Đây là phí hành chánh xét duyệt hồ sơ.

To secure your child’s place in advance we require a non-refundable deposit. The deposit will be deducted from the tuition fee at time of payment.


Phí đặt cọc không hoàn lại được đóng nhằm bảo đảm giữ chỗ cho học sinh tại trường. Khoản tiền đặt cọc này sẽ được cấn trừ khi phụ huynh đóng học phí.

Please bear in mind that if you pay your annual tuition fees in one single instalment at the beginning of the year, you will save 10% of your total annual tuition fees.

The Annual Tuition Fees are discounted by 10%. To secure this discount, enrolment must be effected before 17th June 2020.

 

Giảm 10% khi đóng học phí cho cả năm học trước ngày 17/6/2020

A 5% discount will be applied to 4 instalments paid 1 month prior to the deadline except on fees, which already have a discount, e.g. sibling discounts.

 

Giảm 5% khi đóng học phí chia làm 4 đợt trước thời hạn 1 tháng (Không áp dụng với các chương trình giảm giá khác)

* 10% for the second child

* 15% for the third child

 

Giảm 10% học phí áp dụng cho người con thứ 2 của cùng một gia đình. Giảm 15% học phí áp dụng cho người con thứ 3 của cùng một gia đình.

Tuition Fees are payable in advance. Parents can choose one of two payment plans.

 


Học phí và các chi phí khác phải được đóng trước khi học sinh bắt đầu nhập học

Annual Tuition Fees – Học phí đóng một lần trọn năm

4 Instalments Tuition Fees – Học phí đóng chia làm 4 đợt

 

Fees are paid by instalment in advance and are due no later than:
Phụ huynh đóng học phí không được trễ hơn những thời hạn sau:

 

1st instalment – Đợt 1: 17/7/2020  3rd instalment – Đợt 3: 18/12/2020
2nd instalment – Đợt 2: 2/10/2020  4th instalment – Đợt 4: 5/3/2021

In the event of non-payment of Tuition Fees the school has the right to refuse to accept the child into school.

 


Trường hợp Phụ huynh không thanh toán học phí, Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận học sinh học tại trường.

Tuition Fees remaining unpaid by the first day of any term will automatically have all applicable discounts removed. Additionally the tuition Fees remaining unpaid after the published due date will have a 1.5% penalty per month added to the outstanding balance immediately.

 


Nếu học phí và các khoản phí không được thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn ghi trên hóa đơn, Trường có quyền: Áp dụng mức phạt phí trễ là 1,5%/tháng trên khoản tiền chưa thanh toán và Hủy bỏ tất cả các chính sách giảm giá đang được áp dụng.

EnglishVietnamese